tirsdag den 30. september 2014

Jensine Edvardine Jensen, Esbjerg 1906 -

http://ugeavisen.dk/artikel/71723:Esbjergs-aeldste-er-vild-med-dans-og-fik-et-fladskaerms--TV-til-sin-108-aars-fOedselsdag


tirsdag den 23. september 2014

3-ældste mand Georg Jensen 1906 -

I en debat på 110 Club gøres opmærksom på at Georg Jensen nu har passeret Carl Møllers alder og dermed kun mangler at gå forbi Johannes Hansen og Johannes Hansen for at være hidtil ældste danske mand i Danmark:

http://z3.invisionfree.com/The_110_Club/index.php?showtopic=10943

lørdag den 20. september 2014

Niels Nielsen, Billund 1803 - 1910

http://ahrenkiels.dk/toldsted/per00459.htm#0

Niels Nielsen

DatoStedKilde
Født :1803Billund, Grene sogn, Ribe amtKB Grene/ Vorbasse
Døbt :1803Hjemmedøbt, pub. 17.Jun. i Grene KirkeKB Grene/ Vorbasse
Død :07 Feb 1910Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe amtKB Hejnsvig (1)
Begravet :14 Feb 1910HejnsvigKB Hejnsvig (1)
Gift12 Jul 1835Hejnsvig Kirke, 2. gang 1. nov. 1840, do.KB Hejnsvig (1)
Konf1818Grene KirkeKB Vorbasse (1)

Alder :107
Alt.navn :Hjortlund
Stilling :Gårdmand

Noter : 1803
d. 17 jun. fremstillet Niels Greisen og Else Kirstine Nielsdatter i Billund n. Niels. f.:
Niels Pedersens hustru, Plouslund,.Peder Plouslund og gl. Peder Nielsen i Billund, Christen
Nielsen i Plouslund og Iver Jensens hustru i Billund.

1811 d. 4. Juli vacc. af Wandal.

1818
Skolekarakterer: Opførsel : mg Kundskab: mg

Afgangsliste, Grene 1830-1864, Opslag 104, 1835 #2
29/3, Niels Nielsen, 31 3/4, født i Billund,
Til Heinsvig Sogn ?? ? ? [3-4 ord jeg ikke kan tyde]
Tilgangsliste, Hejnsvig 1821-1836, Opslag 46, #12
Niels Nielsen d. 29 mar 1835, 31 Aar, Tjenestekarl,
fra Grene Sogn.

1835
Viet 12 juli 1835 i Hejnsvig
Ungkarl Niels Nielsen fra Billund i Grene Sogn, 28 Aar [!]
Pigen Ane Maria Anders Datter fra Gilberg her af Sognet, 26 Aar
Forlovere ved Brylluppet.
Gaardmand Niels Nielsen af Grene og
Gaardmand Thomas Hansen af Gilbjerg.

1840
Forloverne til Brylluppet:
Gaardmand Thomas Hansen og
Niels Christensen af Gilbjerg.

Niels Nielsen, delte gården i Gilbjerg mellem sine 2 sønner Jens og Niels

I følge Trap Danmark staves Hejnsvig fra 1330-1348 Hingshælswi, og i 1476 Hedenswich.

1903
I Anledning af Niels Nielsens 100 Aars Fødselsdag bragte Kolding Folkeblad følgende Omtale:
"100 aar fylder Aftægtsmand Niels Nielsen, Gilbjerg, Hejnsvig Sogn, den
17. Juni. Han er trods den høje Alder fuldstændig aandsfrisk og har indtil
for et Par Aar siden kunet læse sin Avis uden Brug af Briller. Hørelsen
mistede han derimod for nogle Aar siden, og da denne Begivenhed indtraadte
ret pludselig, troede han, det var Mælet, han havde mistet, idet han ikke
kunne høre sin egen Røst. Nu er det imidlertid gaaet op for ham, at det er
Hørelsen, der er noget i Vejen med. Han hører ikke en Lyd; vil man fortælle
ham noget, maa man gøre det skriftligt, helst med Kridt paa et Brædt. Han
har ingensinde nydt Medicin, men der har heller ingen Grund været hertil,
da han saa at sige aldrig har været syg. Han har ikke bevæget sig andre Ste-
der end netop der, hvor han hører hjemme, og han har sikkert ikke været u-
denfor Ribe og Vejle Amter , aldrig set, endsige kørt med en Jernbane. Sol-
dat har han ikke været, da han var "Gammelmandssøn". Om sommeren gaar
den gamle i Marken og flytter Køerne, ligesom han ogsaa selv besørger sine
Indkøb hos Købmanden, der bor en halv Milsvej borte.
Netop i disse Dage har han haft den store Sorg at miste sin Hustru, med
hvem han i et Par Menneskealdre har levet et lykkeligt Familieliv. Trods
Hustruens høje Alder ( ca. 90 Aar) har hun til det sidste kunnet forrette
den daglige Husgerning."

Dødsanmeldelsesprotokol B 75-3079, er anmeldt af sognefogeden i Hejnsvig den 9 februar 1910:
at aftægtsmand Niels Nielsen er død d. 7. februar 1910. Efterlader sig intet.

Begravet af sognepræst P. Lauridsen.

Den 15. Februar 1910 bragte Kolding Folkeblad følgende:

Ligtale over Danmarks Ældste Mand. Ved
Niels Nielsens Baare i Hejnsvig Kirke den 14. Febr. 1910.
Der staar i Jobs Bog 42., 17: " Og Job døde, gammel og mæt af Dage". Job
blev nemlig 140 Aar" og saa sine Børn og sine Børnebørn i fjerde Slægt",
som der staar fortalt umiddeelbart forud. Det kan også siges om den Mand,
hvis Baare vi er samlede om her i Dag: Han døde, gammel og mæt af Dage.
Ja, gammel blev han, vel ikke 140 Aar som Job, men 106½ aar, en Alder,
der hører til de største Sjældenheder i vore Dage, hvorfor han ogsaa i fle-
re aar har haft den Forret at være Danmarks Ældste Mand. Hans Vugge stod i
vort Nabosogn Grene i Kong Christian den Syvendes Tid, og han har saaledes
levet under 6 Kongers Regering her i Danmark.
Ja, Niels Nielsen var gammel og mæt af Dage.
Det vil ikke sige, at han var livsled, som desværre saa mange Mennesker
er i vore Dage, og det endogsaa allerede mange unge, saaledes som jeg selv
en Gang hørte en ung Mand, der var Soldat, sige:" Ak, gid jeg var død! " Men
denne unge Mand havde ogsaa kun brugt sin Ungdom i Syndens og Lastens Tjene-
ste paa mange forskellige Maader; det pralede han da selv af. Paa den Maa-
de maa saadanne stakkels Mennesker blive kede af Livet. Men det var ikke saa-
ledes, at gamle Niels Nielsen var mæt af Dage. Det var i den Betydning, at
han følte, at han ikke længere kunne udrette noget, saaledes som han næsten
kunde, indtil han var 100 Aar. Han forstod ikke, hvorfor han skulde blive
ved at leve, som han en Gang i Fjor, da der var flere gamle Mænd døde i hans
Nabolag, sagde til mig, at nu havde han faaet at vide, at de var døde, og
han skulde blive ved at leve. Ja, han var mæt af Dage. Han havde ikke mere
noget at leve for her paa Jorden.
Der er imidlertid et andet Ord, som jeg er glad ved ogsaa at kunne anven-
de paa ham, og det er Ordet fra Zakarias 14., 7: "Og det skal ske ved Aftens-
tid, at der skal blive Lys." Efter hvad jeg har hørt af paalidelige Folk,
har han i mange Aar, ja, lige op til sin Alderdom levet i aandelig Mørke u-
den Samfund med sin Gud og Frelser. Han havde kun Tanker for Verden og dens
Ting. Han mente vel da, som saa mange mener, at man nok bliver salig, naar
man dør, naar man ikke har været af de værste Mennesker, men har levet nogen-
lunde skikkeligt og pænt i Verden.
Men da han saa blev 100 Aar, da blev han en ensom Mand, ikke blot fordi
hans Hustru døde, men ogsaa fordi han blev fuldstændig døv, saa ingen kunde
tale med ham. I denne sin Ensomhed begyndte han, efter hvad man kunde fro-
staa, at søge Herren paa sine Knæ. Og vor Frelser har jo selv sagt: " Den,
som søger, han finder" (Matth. 7, 8). Og vi tør tro, at han har fundet Ly-
set i vor Frelser Jesus Kristus. Derom vidnede det, som han sagde den sidste
Dag, han levede: "Nu vil jeg dø, men Jesus har lovet at hente mig". Og kort
efter sagde han jo saa Farvel til eder, der staar omkring ham, og sov ind
uden at vaagne mere her i Verden.
Det er det bedste, vi kan sige her om gamle Niels Nielsen, at det skete
mod Aftenstid, at der blev Lys i hans Sjæl over Jesus og hans Naade. Paa den
Maade er sikkert Ensomheden i hans sidste Dage bleven ham til Velsignelse.
Og naar vi spørger, hvorfor netop han skulle lave saa længe som faa andre
Mennesker, da tror jeg, at Hovedgrunden dertil var den, at Gud kun paa den
maade kunde faa ham i Tale og faa hans Sjæl frelst. Og derfor kan vi, som
har bedt for ham, sige Gud Tak for, at han undte ham saa lang en Naadetid,
for at der kunde blive Lys i Hans Sjæl ved Aftenstide.
Men det maa ikke blive en Sovepude for nogen af eder, hans Børn og Børne-
børn og øvrige Slægt, eller for noget andet Menneske iblandt os, saa du tæn-
ker, at derfor haster det ikke for dig med at søge Herren, at Gud nok Lader
dig leve saa længe, at du faar Tid til at omvende dig til ham. Nej, kære,
det er formastelig Tale; thi det hedder: "Søger Herren, medens han findes;
kalder paa ham, medens han er nær; den ugudelige forlader sin Vej og den U-
retfærdige sine Tanker og omvende sig til Herren, saa skal han forbarme sig
over ham, og til vor Gud; thi han er meget rund til at forlade" ( Esaj. 55,
6.7). Du har din Tid til at søge Herren og kalde paa ham og omvende dig til
ham, og set er i Dag, som det hedder:" I Dag, naar I hører Herrens Røst, da
forhærder ikke eders Hjærter" ( Hebr. 3, 15) . Saa lyt da til Herrens Kald i
dag, og omvend dig og giv Gud dit Hjærte, at du ikke skal blive ved at leve
i Mørke og skal bo i Mørke og gaa ind til det evige Mørke, men at du maa
faa Lys i Livet og Lys i Døden og ende i Lysets Bolig herovertil.Og det
Kald gælder baade dig, der har levet i Drukkenskab eller anden aabenbar Synd
og Elendighed, og dig, der har levet et pænt og ordentligt Liv, men uden Sam-
fund med Gud indtil i Dag. Uden Omvendelse er der ingen Forladelse at faa.
Men den, som i sandhed omvender sig til Herren med Bøn om hans Naade, skal
erfare, at "han er meget rund til at forlade".
Og har du erfaret det, saa har du ogsaa faaet Lys i din Sjæl, saa du ved,
at du "gaar til Himlen, hvor du gaar", om du end ogsaa "gaar til Døden, hvor
du gaar". Saa gælder det om at blive ved at vandre i Lyset til din sidste
Stund. Saa kan vi blive til Velsignelse i Verden, som vi skal være. Herren
bevare dig og mig og enhver, som er kommen til at vandre i Lyset, at vi al-
tid maa leve efter vor Frelsers Ord: "Lader saaledes eders Lys skinne for
Menneskene, at de maa se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i
Himlen". Amen."

Ovennævnte tekster er fra Slægtsbogen for Efterkommere efter Jens Stundsig Nielsen.
Venligst stillet til rådighed af Ole Johannes Nielsen.

FarMor
Niels GreisenElse Kirstine Nielsdatter
ÆgteskabBørn
Anne Marie Andersdatter15 Jan 1836 - Else Kirstine Nielsen
02 Jun 1837 - Sidsel Kirstine † Nielsen
26 Mar 1839 - Ellen Marie Nielsen
Karen Jensdatter24 Nov 1841 - Sidsel Marie Nielsen
17 Jan 1844 - Jens Stundsig Nielsen
25 Okt 1846 - Niels Nielsen
18 Dec 1848 - Voldborg † Nielsen
17 Dec 1850 - Voldborg Nielsen
17 Dec 1850 - Dorthea Nielsen
10 Sep 1853 - Kresten Hjortlund * Nielsen
28 Nov 1855 - Peder Nielsen
30 Jan 1858 - Gregers Nielsen
10 Dec 1864 - Anne Kirstine Nielsen

Niels Nielsen
* 1803
† 07 Feb 1910
Niels Greisen
* 1760
† 10 Apr 1824
Else Kirstine Nielsdatter
* 1774
† 07 Mar 1854
Gregers Sørensen
* 1711
† 1770


Anne Nielsdatter
* 1722
† 26 Jan 1809Niels Pedersen
* 1740
† 29 Jan 1828


Zidsel Rasmusdatter
* 1745
† 17 Apr 1776
Søren N.N.
- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Nielsen
* 1708 - † 19 Nov 1764
Karen Jensdatter
* Omk 1710 - † 1773


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Okt 2013

fredag den 19. september 2014

105+ i Sverige 1912-1956

http://z3.invisionfree.com/The_110_Club/index.php?showtopic=294&st=15

Anna Olsdotter Gabrielsson 19 Mar 1806 14-May-12 106
Johanna Maria Jonsdotter Lindahl 25 jan 1808 31-Jan-13 105
Johanna Berns 10 sep 1808 16-Mar-15 106
Stina Andersdotter Jansson 13 mar 1813 15-Mar-18 105
Sven Eriksson 19 jul 1819 13-Jan-25 105 (one more man for you to add to your list)
Johanna Kristina Svensdotter 26 nov 1820 08-Oct-26 105
Jan Jonsson 22 feb 1822 20-Dec-27 105
Stina Greta Isaksdotter Abrahamsson 18 sep 1825 23-Sep-30 105
Lars Olofsson 5 apr 1826 24-Oct-31 105
Karolina Karlsson Andersson 10 jun 1827 02-Jun-33 105
Johan Svanström 10 feb 1829 13-Mar-35 106
Märet Andersdotter Olofsson 12 apr 1830 06-Aug-35 105
Erik Gustaf Jansson 20 jul 1831 09-Apr-37 106
Sofia Johanna Bergman Deijenberg 28 nov 1831 09-Oct-37 105
Karolina Svensson Nilsson 17 jun 1834 28-Nov-39 105
Anna Katarina Larsdotter Skatt 11 mar 1835 26-Nov-40 105
Ulrika Sofia Engnell Pettersson 26 jul 1835 31-Dec-41 106
Per Granlöf 20 oct 1835 13-Apr-42 106
Maria Olsson Vred f. Ojersdotter 19 jul 1839 27-Nov-44 105
Karl August Nilsson 3 oct 1839 15-Nov-44 105
Brita Lindgren f. Isaksdotter 8 dec 1840 20-Dec-45 105
Anna Lisa Berg f. Jonsson 10 mar 1840 26-Jan-46 105
Johanna Charlotta Johansson f. Lundkvist 6 may 1840 02-Nov-47 107
Beata Brolin f. Johansdotter 11 mar 1842 09-Jan-48 105
Erika Erlandsson f. Nilsdotter 24 jul 1844 15-Mar-50 105
August Karlsson 26 dec 1844 07-Feb-50 105
Johanna Andersson 17 sep 1844 11-Aug-52 107
Anders Johan Jonasson 24 mar 1848 23-Sep-54 106
Maria Charlotta Johansson f. Blomkvist 9 apr 1848 29-Feb-56 107

torsdag den 18. september 2014

Kirsten Brasen, Gentofte 1909 -

 Kirsten Junker Brasen, Holmegårdsparken, Ordrup, Gentofte * 23 jan 1909

http://politiken.dk/fotografier/ECE2271261/kirsten-paa-105-staar-ikke-ud-af-sengen-uden-oejenskygge/


FOTO 
1 af 22. Julie lægger sig til at sove i strålende humør.
2 af 22. Kirsten ser 'Huset på Christianshavn' inden aftensmaden.
3 af 22. Kirsten vil helst møde dagen med makeup og pels. Hun er 105 år gammel.
4 af 22. Algot er blind, men plejerne insisterer på, at beboerne selv laver det, de er i stand til.
5 af 22. Piphans var meget nervøs, da han ankom, men er nu faldet til i spisestuen og snakker med, når der er mange mennesker.
6 af 22. Kirsten får creme i hovedet og renset negle, inden hun bliver lagt i seng.
7 af 22. Lizzi får besøg af sine børn og børnebørn.
8 af 22. Pouls ben dur ikke mere, så han skal flyttes i lift, når han skal fra sin kørestol til sin seng.
9 af 22. Holmegårdsparken er under ombygning, og beboerne glæder sig til, at de skal flytte ind i de nye bygninger.
10 af 22. Algot sidder og hører lydbånd, mens de ansatte rydder op.
11 af 22. Julie er meget troende, og hun vil helst sove med sin rosenkrans i hånden.
12 af 22. De ansatte nyder den friske forårsluft gennem filteret på en smøg.
13 af 22. Holmegårdsparken har sin egen kirke, og her er tilknyttet en præst.
14 af 22. Jeg blev indlogeret i lejlighed nr. 16, hvor der kort forinden blev ledigt.
15 af 22. Julie nyder solen, men ender med solbrændte kinder.
16 af 22. Det personlige præg i de gamle lejligheder,skal gerne følge med over i de nye lokaler, når beboerne flytter.
17 af 22. Hver aften inden Lillian slukker lyset og lægger sig til at sove, får hun masseret sine fødder.
18 af 22. Lizzi siger ikke meget. Hun bruger meget af sin tid med at trisse rundt i sin kørestol og holde øje med de andre beboere.
19 af 22. Kirsten har fået fjernet sit høreapparat, så derfor er det nødvendigt at råbe godnat.
20 af 22. »Jeg er MEGET gammel«, siger Kirsten, »så jeg må godt blive tidligt træt«. Hun er 105.
2 af 22. Kirsten ser 'Huset på Christianshavn' inden aftensmaden.
3 af 22. Kirsten vil helst møde dagen med makeup og pels. Hun er 105 år gammel.
4 af 22. Algot er blind, men plejerne insisterer på, at beboerne selv laver det, de er i stand til.
5 af 22. Piphans var meget nervøs, da han ankom, men er nu faldet til i spisestuen og snakker med, når der er mange mennesker.
6 af 22. Kirsten får creme i hovedet og renset negle, inden hun bliver lagt i seng.
7 af 22. Lizzi får besøg af sine børn og børnebørn.
8 af 22. Pouls ben dur ikke mere, så han skal flyttes i lift, når han skal fra sin kørestol til sin seng.
9 af 22. Holmegårdsparken er under ombygning, og beboerne glæder sig til, at de skal flytte ind i de nye bygninger.
10 af 22. Algot sidder og hører lydbånd, mens de ansatte rydder op.
11 af 22. Julie er meget troende, og hun vil helst sove med sin rosenkrans i hånden.
12 af 22. De ansatte nyder den friske forårsluft gennem filteret på en smøg.
13 af 22. Holmegårdsparken har sin egen kirke, og her er tilknyttet en præst.
14 af 22. Jeg blev indlogeret i lejlighed nr. 16, hvor der kort forinden blev ledigt.
15 af 22. Julie nyder solen, men ender med solbrændte kinder.
16 af 22. Det personlige præg i de gamle lejligheder,skal gerne følge med over i de nye lokaler, når beboerne flytter.
17 af 22. Hver aften inden Lillian slukker lyset og lægger sig til at sove, får hun masseret sine fødder.
18 af 22. Lizzi siger ikke meget. Hun bruger meget af sin tid med at trisse rundt i sin kørestol og holde øje med de andre beboere.
19 af 22. Kirsten har fået fjernet sit høreapparat, så derfor er det nødvendigt at råbe godnat.
20 af 22. »Jeg er MEGET gammel«, siger Kirsten, »så jeg må godt blive tidligt træt«. Hun er 105.
21 af 22. Der er ikke mange natteravne på Holmegårdsparken, så ved 22-tiden begynder der at blive stille på gangene.
22 af 22. Endsplash april 2014
Se alle 22 fotos

Kirsten på 105 står ikke ud af sengen uden øjenskygge

Der var et ledig værelse på plejehjemmet i Charlottenlund. Det fik Politikens fotograf Peter Klint


GEM TIL LISTE

»Ej, nu smitter du jo«, sagde Lillian og gabte derefter selv.
Og hun havde ret. Jeg sad i spisestuen og gabte vrangen ud på mig selv, for jeg var blevet holdt vågen den halve nat af en stædig ventilator.
Lidt over halv to den nat stod jeg ud af sengen og bad om at få den slukket og der blev svaret, at der allerede var blevet gjort opmærksom på problemet og at det vil blive ordnet meget snart. Det generede ikke nogle af de andre beboere! Men helt ærligt - de er jo hundrede år gamle.
Hundrede år og lidt til. Kirsten, som havde ryggen til Lillian og jeg, er 105. Hun sad i sin rævepels og blå øjenskygge og slubrede i sin vanillebudding med kirsebærsaft.
I to dage var jeg blevet udstationeret af Politiken for at følge livets gang på plejehjemmet Holmegårdparken i Charlottenlund, og da der lige var blevet et værelse ledigt, var personalet venligt til at låne mig en dyne og indlogere mig på nr. 16 med den træls ventilation.
Men det må man gi' dem, Lillian og co: De har det som blommen i et æg. Der er mad, klokken lidt over lige når det passer dem, med øl og vin - og smør under silden. Og hvis man har lyst, kan man få en sød dame til at pudse sin næse og ae en over kinden.
Sådan er det åbenbart, når man bliver gammel. Og hvis ikke, burde det tage og blive det.